บุคลากร


พ.อ.อนุรักษ์ เอี่ยวเล็ก
หัวหน้าแผนกทันตกรรมและ
ทำการแทนหัวหน้าแผนกส่งกำลัง

พ.ท.หญิง วัชรี สุขเกื้อ
หัวหน้าจัดเก็บเงินรายได้

พ.ต.หญิง ปิยาภรณ์ สหกโร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ร.อ.สุรนาถ ชูแก้ว
หัวหน้าแผนกทะเบียนการแพทย์
และสังคมสงเคราะห์

ร.อ.หญิง ธิดารัตน์ ชนะวรรณโณ
หัวหน้าแผนกรังสีกรรม


พ.อ.สมพล ตั้งอารมณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.ค่ายเสนาณรงค์

พ.ต.ชนวีร์ ชัชวาลา
รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายฯ
และหัวหน้าแผนกห้องตรวจโรค

พ.ต.หญิง ดวงสมร อ่อนแก้ว
หัวหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พ.ต.หญิง วราภรณ์ พุฒนวล
หัวหน้าเวชกรรมป้องกัน

ร.ท.หญิง ลีน่า บินสอาด
หัวหน้าแผนกเทคคนิคการแพทย์

ร.อ.ทรงเกียรติ ศรีประสงค์
หัวหน้าพลาธิการ


พ.ท.หญิง วิภารัตน์ เพ็งรักษ์
หัวหน้าพยาบาลและงบประมาณ

พ.ท.หญิง โซฟียา สุธากุล
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

ร.อ.หญิง ทอรุ้ง วัฒนศรี
หัวหน้าหอผู้ป่วย

ร.อ.หญิง อรนาถ พิจิตร
หัวหน้าแผนกโภชนาการ

ร.อ.หญิง ณัฏฐ์นลิน มากพูล
หัวหน้าแผนกการเงิน