📣📣📣📣.. ประกาศ.. โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ..📣📣📣📣

📢📢📢ประกาศผลการสอบคัดเลือก📢📢📢

👏👏ในตำแหน่ง พนักงานบริการชั้น 1 รพ.ค่ายเสนาณรงค์👏👏
✅✅ปฏิบัติหน้าที่ แผนกส่งกำลังและบริการ
👉👉
รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่ 👈👈

-----------------------------------------------------

📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบ📣📣

✅ในตำแหน่ง พนักงานบริการชั้น 1 รพ.ค่ายเสนาณรงค์
👉👉 รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่ 👈👈

-----------------------------------------------------

📌📌 รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ชั้น 1 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จำนวน 1 อัตรา 📌📌
⭕️⭕️คุณสมบัติ ⭕️⭕️
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป
4. กรณีเพศชาย ต้องผ่านการตรวจเลือกทหาร
⭕️⭕️กำหนดการรับสมัครและการสอบ⭕️⭕️
1. เปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2564 (ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง) ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 10 มีนาคม 2564
3. สอบภาควิชาการ สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-16.30 น.
4. ประกาศผลสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2564
📒หลักฐานประกอบการสมัคร
✔️ 1. ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
✔️ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
✔️ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
✔️ 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
✔️ 5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
✔️ 6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ รับรองผลการตรวจเอดส์และยาเสพติด จากรพ.ค่ายเสนาณรงค์ (จะใช้เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว)
✔️ 7. หนังสือสำคัญทางการทหาร
❗️❗️ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ❗️❗️
📌 ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-586716 ต่อ 44455 ในวันและเวลาราชการ
ลงที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

--------------------------------------------

      รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับฯ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า - ประปา จำนวน ๑ อัตรา รับเงินเดือน ๘,๑๐๐ บาท (เริ่มปฏิบัติงาน ๑ กันยายน ๒๕๖๓)

👉🏻 ✅คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต้ำกว่าประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างไฟฟ้า และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านช่างไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

👉🏻✅การรับสมัคร
๑. สามารถติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ) ณ แผนกธุรการและกำลังพล รพ.ค่ายเสนาณรงค์
๒. สอบภาควิชาการ,สอบปฏิบัติ,สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐-๑๖๐๐
๓.ประกาศผลสอบในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางfacebook และ เว็บไซต์ รพ.ค่ายเสนาณรงค์

👉🏻✅ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๕๐ บาท
** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครฯ ได้ตามประกาศ ที่แนบ (ดูรายละเอียด)**

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
________________________________________

📣📣.. ประกาศ.. โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (แก้ไข)📣📣

      #รับสมัคร บุคคลภายนอก (ชาย) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการชั้น ๑ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน แผนกส่งกำลังและบริการ (รับเงินเดือน ๗,๙๑๐ บาท และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒)

๑. ปฏิบัติงานธุรการ แผนกส่งกำลังและบริการ
๒. ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ประปา แผนกส่งกำลังและบริการ

            👉🏻 คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เพศชาย มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี และต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องขอรับสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)
๓. ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
      ‼️กำหนดการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ ๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการและกำลังพล ชั้น ๓ อาคารโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

            ⚠️ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๕๐ บาท

      ✅✅หลักฐานในการสมัคร✅✅ โดยให้นำฉบับตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารมาอย่างละ ๑ ชุด ดังนี้
๑. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มัคร และของบิดามารดา
๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
๔. รูปถ่ายหน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๕. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล
๖. หนังสือสำคัญทางทหาร

      ⚠️⚠️กำหนดสอบภาควิชาการ, ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๖๐๐ (พร้อมประกาศผลฯ)

      *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๕๘ ๖๖๖๙-๗๐ ต่อ ๔๔๔๕๕ หรือกด (ดูรายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
________________________________________

ตามที่โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เงินรายรับฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการชั้น ๑ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ ห้องทำลายเชื้อ
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
บัดนี้ได้ดำเนินการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
(ดูรายละเอียด)

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
________________________________________

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับฯ
ตำแหน่ง พนักงานบริการชั้น 1 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ปฏิบัติงานห้องทำลายเชื้อ) และระเบียบการสอบ
(ดูรายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
________________________________________

ประกาศ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
#รับสมัคร บุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายรับฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการชั้น ๑ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานห้องทำลายเชื้อ (รับเงินเดือน ๗,๙๑๐ บาท และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เพศชาย-หญิง และมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว)
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องขอรับสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)
๓. ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
‼️กำหนดการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการและกำลังพล ชั้น ๓ อาคารโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๕๐ บาท
หลักฐานในการสมัคร โดยให้นำฉบับตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารมาอย่างละ ๑ ชุด ดังนี้
๑. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มัคร และของบิดามารดา
๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
๔. รูปถ่ายหน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๕. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล
๖. หนังสือสำคัญทางทหาร
กำหนดสอบภาควิชาการและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๕๘ ๖๖๖๙-๗๐ ต่อ ๔๔๔๕๕ หรือ เว็บไซต์โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
(ดูรายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
________________________________________

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน1 ตำแหน่ง. ปฏิบัติงานห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
      คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
2.มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.อายุไม่เกิน 35 ปี หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัยสูง
5.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
     สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4- 12 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561
________________________________________ ด้วย รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ดังนี้
   ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน(PN)
   คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1-2 ปี
2.มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หรือมีประสบการณ์งานมากกว่า 5 ปี
4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัยสูง
5.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้
  สนใจติดต่อกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1รูป (หลักฐานอื่นๆแสดงเมื่อผ่านการคัดเลือก)
  ตั้งแต่ 5 ต.ค. 58- 31 ต.ค. 58 ในวันและเวลาราชการ
  ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ค่ายเสนาณรงค์

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
________________________________________- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติและพนักงานบริการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ค. 2558 (ดูรายละเอียด)


 (ปิดการรับสมัคร)โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

          เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,680 บาท
          พนักงานบริการ                จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  7,910 บาท

    1.คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
        1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
        1.2 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
        1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี
        1.4 มีสัญชาติไทย
        1.5 มีร่างการสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการ พ.ศ.2497
        1.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นจำเลยคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
        1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
        1.8 ต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดหรือทัศนคติที่ดีต่อกองทัพและสถาบัน

    2.หลักฐานการสมัคร
        2.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
        2.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
        2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
        2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด

    3.วิชาที่ทำการสอบ
        3.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน
        3.2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

    4.กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสถานที่สอบ
        4.1 กำหนดเปิดรับสมัคร ขอรับใบสมัครและดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-15 กรกฎาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โทร 0 7458 6716
        4.2 สถานที่สอบ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์

    5.กำหนดการสอบ
        5.1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
                เวลา 09.00 น. - 10.00 น. รายงานตัวและฟังคำชี้แจง
                เวลา 10.00 น. - 12.00 น. สอบภาควิชาการ
                เวลา 14.00 น. - 15.00 น. สอบสัมภาษณ์

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลสอบ

    6.หลักเกณฑ์ในการสอบ คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการและได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ตำแหน่งละ 3 คน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ________________________________________


(ปิดการรับสมัคร)- ด้วย รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว1 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล(PN)
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ป่วยพยาบาล1-2ปี
2.มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หรือมีประสบการณ์งานมากกว่า 5 ปี
4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัยสูง
สนใจติดต่อกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1รูป (หลักฐานอื่นๆแสดงเมื่อผ่านการคัดเลือก)
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ตั้งแต่ 20 ก.พ.58- 6 มี.ค.58 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.fortsena.com โทร 074-586716