ประวัติโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์     โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ตั้งอยู่บนพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 42 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดิมเป็นกองพยาบาล จทบ.สงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล อาคารประกอบอาหาร โรงซักฟอก โรงเลี้ยงทหารป่วย โรงเลี้ยงข้าราชการลูกจ้าง บ้านพักแพทย์ นายทหาร นายสิบ มีรั้วรอบขอบชิดเป็นคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมตาข่าย มีประตูเข้า - ออก 2 ประตู สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2519 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จทบ.สงขลา ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1/19 ลง 2 มกราคม พ.ศ. 2519 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้รับการเปลี่ยนชื่อ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 227/33 ลง 20 ธันวาคม 2533 เป็นโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
     ปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขั้นต้น สังกัดกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม อัตรา 60 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หน่วยไตเทียม คลินิกทันตกรรมและคลินิกแพทย์แผนไทย