โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ผ่าน HA ขั้นที่ 3
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


 ขั้น 3.rar
 ขั้น1-2.rar
 ธำรงขั้น 2.rar
 มาตรฐาน+แนวทางประเมินตนเอง.rar
 ระเบียบการประเมิน.rar
 รายงานอุบัติการณ์ รพ.ค่ายเสนาฯ.pdf

การขอรับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation program)


การขอประเมินระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพ ขั้น 1-2

     สถานพยาบาลที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามทิศทางของมาตรฐานโรงพยาบาล และมีความประสงค์ที่จะขอรับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพสามารถจัดส่ง เอกสารแสดงเจตจำนงพร้อมเอกสารการประเมินตนเองหลังจากนั้นสถาบันจะวางแผนการเยี่ยมประเมินและสื่อสารให้สถานพยาบาลรับทราบต่อไปโดยทางสถาบันได้จัดทำคู่มือในการประเมินตนเองเพื่อให้สถาบาลใช้ประเมินตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาคู่มือประเมินตนเอง

การธำรงระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2

     ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่องแนวทางการธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพให้สามารถธำรงบันไดขั้นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ เครื่องมือ Spa in Action ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

การขอรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้น 3

     สถานพยาบาลที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน HA หรือสถานพยาบาลที่จะขอต่ออายุการรับรองสามารถส่ง เอกสารแสดงเจตจำนง พร้อม Hospital profile มาที่สรพ.หลังจากนั้นทางสถาบันจะส่งจดหมายตอบกลับพร้อม เอกสารขั้นตอนการดำเนินงานของสถานพยาบาลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันโดยมีรายการเอกสารที่สถานพยาบาลต้องจัดทำดังนี้ (แบบฟอร์มการประเมินตนเอง)

     จากการเยี่ยมสำรวจและการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถาบันได้สรุปบทเรียนเป็นคู่มือการพัฒนาคุณภาพสำหรับสถานพยาบาล เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ รวมทั้งมีการจัดทำตัวอย่างของการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย clinical tracer highlight และ สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรใน SAR part 4 เพื่อการเรียนรู้รูปแบบของการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน

มาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล

สถานพยาบาลสามารถศึกษามาตรฐานและแนวทางการประเมินตนเอง

ระเบียบการประเมินและรับรอง

สถานพยาบาลสามารถศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรองและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มา http://www.haregister.com/ha/acc/