ภาพกิจกรรม

   วันที่ 3 พ.ค. 64 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล