พ.อ.สมศักดิ์ สุจิพงศ์
(ม.ค.2519 - พ.ย.2529)
พ.ท. กฤษณ์ กาญจนฤกษ์
(พ.ย.2529 - ส.ค.2533)
พ.ต.กิฏาพล วัฒนกูล
(ม.ค.2533 - ธ.ค.2535)
พ.อ. พงศักดิ์ ตั้งคณา
(ธ.ค.2534 - ม.ค.2541)
พ.อ.จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
(ก.พ.2541 - ม.ค.2544)
พ.อ.สุจิน ห้วยเรไร
(ก.พ.2544 ธ.ค.2546)
พ.อ.ธงชัย ชุติวัฒน์
(ม.ค.2547 - ก.พ.2552)
พ.อ.อณุศิษย์ พรมมาตย์
(มี.ค.2552 - ก.พ.2562)
พ.อ.สมพล ตั้งอารมณ์
(ก.พ.2562 - ปัจจุบัน)