ห้องฉุกเฉิน                    074-586715

ห้องตรวจโรค                074-586669 ต่อ 44479

ห้องทันตกรรม               074-586669 ต่อ 44465, 062-8362883

ห้องพยาธิ                      074-586669 ต่อ 44478

ห้องทะเบียนการแพทย์  074-586719

ธุรการและกำลังพล        074-586716

ศูนย์นัดผู้ป่วยนอก          089-9659534

แพทย์แผนไทย              089-7367901

ห้องไตเทียม                  063-0827609