- ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยา ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารเลขที่ ๑๕๗/๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ลงวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ประกาศ ๙ ส.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๑ ประกาศ ๑๖ ก.ค. ๖๑ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ๑๕๗/๑๙ จำนวน ๑๒ เดือน ประกาศ ๒๒ ส.ค. ๖๐ (ดูรายละเอียด)
- ราคากลาง ตกลงราคาซื้อ อุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 77 รายการ ประกาศ 7 ก.พ. 60 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 10 รายการ ประกาศ 11 ม.ค. 60 (ดูรายละเอียด)
- ราคากลางบัญชีรายละเอียด สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 10 รายการ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำนักงาน อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ 5 ต.ค. 2559 (ดูรายละเอียด)
- ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำนักงาน อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ 11 มี.ค.2559 (ดูรายละเอียด)
- สอบราคาจ้างบริการทาความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป อาคารหมายเลข ๑๕๗/๑๙ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ (ดูรายละเอียด)
- ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่2) ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
-โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ๑๕๗/๑๙ (ห้องพลขับ,โรงจอดรถ,ห้องศูนย์บาบัดยาเสพติด) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558(ดูรายละเอียด)
- ตามประกาศ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ จำนวน ๗ รายการ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 (ดูรายละเอียด)
- สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ กำหนด 6 เดือน ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
- เอกสารประกอบการประกาศ สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคาร 157/19 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ กำหนด 6 เดือน ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร หมายเลข 196/19 จำนวน 5 เดือน ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 (ดูรายละเอียด)
- โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2557 (ดูรายละเอียด)
- รพ.ค่ายเสนาณรงค์ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร(ห้องคลังยาใหญ่) (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (ดูรายละเอียด)