บุคลากร


พ.ท.หญิง วัชรี สุขเกื้อ
หัวหน้าสำนักงาน
พัฒนาคุณภาพ

พ.ท.อนุรักษ์ เอี่ยวเล็ก
หัวหน้าแผนกทันตกรรม

พ.ต.หญิง พรสวรรค์ ทองสุข
หัวหน้าหอผู้ป่วย

ร.อ.สุรนาถ ชูแก้ว
หัวหน้าแผนกทะเบียนการแพทย์
และสังคมสงเคราะห์

พ.ต.หญิง อลิสา หอพิสุทธิสาร
หัวหน้าแผนกส่งกำลัง

ร.ท.หญิง ณัฏฐ์นลิน มากพูล
หัวหน้าแผนกการเงิน

พ.ต.หญิง สุทธิกานต์ เพรชชู
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

พ.อ.สมพล ตั้งอารมณ์
ผู้อำนวยการ
รพ.ค่ายเสนาณรงค์

พ.ท.หญิง จรรยาภรณ์ ระกำทอง
หัวหน้าพยาบาล

พ.ท.หญิง พิทยา ไชยถาวร
หัวหน้าแผนกรังสีกรรม

พ.ต.หญิง วราภรณ์ พุฒนวล
หัวหน้าเวชกรรมป้องกัน

ร.ต.หญิง ลีน่า บินสอาด
หัวหน้าแผนกเทคคนิคการแพทย์

พ.ต.หญิง วิภารัตน์ เพ็งรักษ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ร.ท.ทรงเกียรติ ศรีประสงค์
หัวหน้าพลาธิการ

พ.ท.อนุรักษ์ เอี่ยวเล็ก
ทำการแทน
หัวหน้าแผนกห้องตรวจโรค

พ.ต.หญิง โซฟียา สุธากุล
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

พ.ต.หญิง ดวงสมร อ่อนแก้ว
หัวหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ร.อ.หญิง อรนาถ พิจิตร
กหัวหน้าแผนกโภชนาการ

ร.อ.อุทัย ปรางอ่อน
หัวหน้าแผนกธุรการและกำลังพล

ร.ท.สันติ ต่อพันธุ์
หัวหน้า มว.พลเสนารักษ์