เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน1 ตำแหน่ง. ปฏิบัติงานห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
      คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
2.มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.อายุไม่เกิน 35 ปี หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัยสูง
5.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
     สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4- 12 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561
________________________________________ ด้วย รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ดังนี้
   ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน(PN)
   คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1-2 ปี
2.มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หรือมีประสบการณ์งานมากกว่า 5 ปี
4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัยสูง
5.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้
  สนใจติดต่อกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1รูป (หลักฐานอื่นๆแสดงเมื่อผ่านการคัดเลือก)
  ตั้งแต่ 5 ต.ค. 58- 31 ต.ค. 58 ในวันและเวลาราชการ
  ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ค่ายเสนาณรงค์

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
________________________________________- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติและพนักงานบริการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ค. 2558
(ดูรายละเอียด)


 (ปิดการรับสมัคร)โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

          เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,680 บาท
          พนักงานบริการ                จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  7,910 บาท

    1.คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
        1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
        1.2 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
        1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี
        1.4 มีสัญชาติไทย
        1.5 มีร่างการสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการ พ.ศ.2497
        1.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นจำเลยคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
        1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
        1.8 ต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดหรือทัศนคติที่ดีต่อกองทัพและสถาบัน

    2.หลักฐานการสมัคร
        2.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
        2.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
        2.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
        2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด

    3.วิชาที่ทำการสอบ
        3.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน
        3.2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

    4.กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสถานที่สอบ
        4.1 กำหนดเปิดรับสมัคร ขอรับใบสมัครและดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-15 กรกฎาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โทร 0 7458 6716
        4.2 สถานที่สอบ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์

    5.กำหนดการสอบ
        5.1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
                เวลา 09.00 น. - 10.00 น. รายงานตัวและฟังคำชี้แจง
                เวลา 10.00 น. - 12.00 น. สอบภาควิชาการ
                เวลา 14.00 น. - 15.00 น. สอบสัมภาษณ์

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลสอบ

    6.หลักเกณฑ์ในการสอบ คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการและได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ตำแหน่งละ 3 คน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ________________________________________


(ปิดการรับสมัคร)- ด้วย รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว1 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล(PN)
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ป่วยพยาบาล1-2ปี
2.มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หรือมีประสบการณ์งานมากกว่า 5 ปี
4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัยสูง
สนใจติดต่อกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1รูป (หลักฐานอื่นๆแสดงเมื่อผ่านการคัดเลือก)
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ตั้งแต่ 20 ก.พ.58- 6 มี.ค.58 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.fortsena.com โทร 074-586716