ประวัติโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์

     โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างอาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดย ได้รับงบประมาณในการสร้าง 38ล้านบาท มีอาคารโรงพยาบาล อาคารประกอบอาหาร และโรงซักฟอก โรงเลี้ยงทหารป่วย โรงเลี้ยงข้าวข้าราชการ และลูกจ้าง บ้านพักแพทย์ นายทหาร นายวิบ มีรั้วรอบขอบชิด เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตาข่าย ประตูเข้า-ออก 2 ประตู(ด้านหน้า-หลัง) สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2519 ได้รับการแก้ชื่อจากกองพยาบาล จทบ.ส.ข. ตามคำสั่ง ทบ.ที่ 1/19 ลง 2 ม.ค. 2519 ส่วนกำลังพลได้ย้ายเข้ามา ณ อาคารแห่งใหม่เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2519
     สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ตั้งอยู่เขตติดต่อกับศูนย์วิจัยการยางหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และได้เปลี่ยนจากโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จทบ.ส.ข. เป๋นโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มทบ.42 เมื่อ 14 ส.ค. 2533 ขึ้นตรงต่อ มณฑลทหารบกที่ 42 กองกำลังภาคที่ 4 ตามลำดับ มีอัตราเตียง 60 เตียง