ภาพกิจกรรม

    วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ ตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย มทบ.๔๒ ประจำปี ๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ค่ายเสนาณรงค์