ภาพกิจกรรม

    พ.อ.อณุศิษย์ พรมมาตย์ ผอ.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เข้ารับรางวัลเรื่องการจัดการความรู้ระดับดีและดีเด่น
ในวันที่ 2 ส.ค.61 ณ กองบัญชาการกองทัพบกs