ห้องฉุกเฉิน

ห้องตรวจโรค

ห้องพยาธิ

ห้องไตเทียม

ห้องทะเบียนการแพทย์

ธุรการและกำลังพล

ห้องทันตกรรม

074 586 715

074 586 671 ต่อ 44479

074 586 671 ต่อ 44478

063 082 7607 , 063 082 7609

074 586 719

074 586 716

074 586 671 ต่อ 44465
หัวเรื่อง
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
E-mail ผู้ส่ง
รายละเอียด